About Me

My photo
Olongapo City/ Subic/ Quezon City/Alabang, Central Luzon/ NCR, Philippines
I am a BA/ MA History graduate from the University of the Philippines, Diliman. Presently enrolled at San Beda Alabang-School of Law. I was a full-time faculty from Miriam College High school and currently a professor of History at San Beda Alabang. Advocate for the environment and co-convener of Share The Road Movement in Metro Manila. I am an optimist, I believe in the goodness of every person and of every thing. Very passionate, sensitive but strong willed. Love the color pink in all shades. Love to write, to paint, to take pictures, to laugh and most of all I love to love! Cest' La Vie!

Tuesday, May 14, 2013

Syllabus of Ms. CruzKasaysayan ng Pilipinas
Akademikong Taon,  2013-2014

Inihanda ni:
Bb. Valerie May M. Cruz
MA/BA Kasaysayan UP, Diliman
San Beda College, Alabang
School of LawKabanata 1: Pag-aaral ng Kasaysayan: Isang Introduksyon
  • Kahulugan ng Kasaysayan
  • Kasaysayan ng Kasaysayan
  • Kaparaanan ng Kasaysayan
  • Kasayasayan bilang Humanidades at Panitikan Bilang Kasaysayan

Sanggunian:

History and Culture, Language and Literature: Selected Essays of Teodoro A. Agoncillo edited by Dr. Bernardita Reyes Churchill.

Philippine History and Institutions In the General Education Program ni Teodoro A. Agoncillo.

Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino: Kalikasan, Kaparaanan at Pagsasakasaysayan ni A.M. Navarro sa Philippine Social Sciences Review Volume 55 Nos. 1-4 January –December 1998, 103-146.


Kabanata 2: Mga Pag-aaral Hinggil sa Pinagmulan ng Pilipinas
·        Ang mga Austronesiano- Paglilinaw ng Konsepto
·        Ang Hypotesis ni Peter Bellwood- Out of Taiwan Hypothesis o OOT
·        Ang Nusantao Maritime Communication Network o NMTCN ni Wilhelm Solheim

Sanggunian:

ARALIN 1 Pagsibol ng Lahing Pilipino at Kapaligiran ni Jaime B. Veneracion at Ma. Luisa L. Bolinao sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 1-14.


Bellwood and Solheim: Models of Neolithic Movements of People in Southeast Asia and the Pacific ni Catherine T. Flessen
Sangguniang elektroniko:Kabanata 3: Ang Pilipinas Bago Ang Panahon ng Kolonisasyon
·        Ang Kultura at Paraan ng Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino
·        Ang Pagdating at ang Paglaganap ng Islam
·        Ang Ugnayan sa Pagitan ng mga Sinaunang Pilipino at Iba’t-ibang Grupo ng tao sa Asya Bago ang Pagdating ng mga Espanyol

Sanggunian:

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 21-68.

Aralin 3: Ang Paglilinang ng Kabihasnan at Bayan nina Fe B. Mangahas, Ma. Bernadette G.L. Abrera at Carlos P. Tatel sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 32-59.

Aralin  4: Pagbubuo ng Kalinangan at Kamalayang Bayan nina Regulus P. Tantoco, Ma. Bernadette G.L. Abrera at Dante L. Ambrosio sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 59-88.

Aralin 5: Ang Bayan Hanggang Pagkabuo ng Sultanato nina Noel V. Teodoro at Mary Jane B. Rodriguez sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 88-113.

Class Structure in the UnHispanized Philippines ni William Henry Scott sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 59-73.

Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkatao ng Pilipino ni Prospero R. Covar sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 75-87.

Ang Bayani ay Bituin sa Langit ni Dante L. Ambrosio  sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 165-171.

Mula sa internet: www. kasaysayan1.com

Kabanata 4: Pagdating ng mga Espanyol
·        Pamamahala ng Espanya sa Pilipinas
·        Ang Ekonomiya ng Pilipinas sa Ilalim ng Pamumuno ng Espanya
·        Pagbabago ng Lipunan

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 69-103.

Aralin 6: Pagbabagong-Anyo ng Bayan nina Ferdinand C. Llanes at Felice Noelle Rodriguez sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 113-128.

Kabanata3: Pamayanang Filipino sa Panahon ng mga Mananakop na Espanyol, 1565-1745 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 55-83.

Kabanata 4: Pagbubuo ng Pambansang Lipunang Filipino, 1745-1892 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M., Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 85-143

Mula sa internet: www. kasaysayan1.com
                              http://www.gov.ph/kalayaan/


Kabanata 5: Ang Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino
·        Ang Pagsiklab ng Rebolusyon
·        Ang Paghingi ng Reporma
·        Ang Katipunan
·        Transisyon Buhat sa Kolonyalismong Espanyol Tungo sa Panahon ng mga Amerikano( Ang Republika ng Malolos at Ang Pagsisimula ng Imperiyalismo ng Amerika)

Mga Sanggunian:

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 132-240.

Constantino, Renato. The Philippines: A Past Revisited Vol.1. Renato Constantion: Quezon City, 1975, 150-173.

Mojares, Resil B. Brains of the Nation. Pedro Paterno, T.H. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes and the Production of Modern Knowledge. Ateneo de Manila University Press: Quezon City, 2006, pp 381-505.

Hermeneutika ng Pakikipagtunggali: Ang Pagpapakahulugan sa Diskurso ng Pakikibakang Panlipunan ni Francis A. Gealogo sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R  Santillan at M.B.P. Conde (Mga Patnugot), 121-147.

Kabanata 5: Ang Himagsikang Filipino at ang Pagkabuo ng Bansang Filipino 1892- 1902 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 143-189.

Aralin 7: Pakikibaka ng Bayan ni Ferdinand C. Llanes ar Rhina Boncocan sa Kabanata 6: Ang Pagbubuklod ng Bansa Laban sa Imperyalismo,  1902-1945 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 128-153.

Aralin 8: Pagtindig ng Haring Bayan sa Himagsikan nina Jaime B. Veneracion at Vicente C. Villan sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 153-164.

The Contradictions Behind the Revolution of 1896 ni Alice C. Guillermo sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 151-157.Kabanata 6: Ang Pilipinas sa Ilalim ng Estados Unidos: Mga Pagbabago sa Lipunan, Ekonomiya at Pulitika

Mga Sanggunian:

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 255-371.

Mojares, Resil B. Brains of the Nation. Pedro Paterno, T.H. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes and the Production of Modern Knowledge. Ateneo de Manila University Press: Quezon City, 2006, pp 381-397.

The Democratic Movement in the Philippines ni Vicent G. Lava sa Historical Bulletin Vol. 31, 1995-Vol. 32, 1996, pp. 125-151.

Kabanata 6: Ang Pagbubuklod ng Bansa Laban sa Imperyalismo,  1902-1945 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 189- 260.

Aralin 9: Pagpapatuloy ng Diwa ng Bayan nina Dante L. Ambrosio at Faina C. Abaya-Ulindang sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 164- 187.

Pantikan at Kasaysayan Noong Dekada 30 ni Noel V. Teodoro sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 215-231.

The Miseducation of the Filipino ni Renato Constantino sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 231-248.

www. kasaysayan1.comKabanata 7: Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pangdaigdig at ang Pagdating ng mga Hapon

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 399-439.

Kabanata 6: Ang Pagbubuklod ng Bansa Laban sa Imperyalismo,  1902-1945 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 189- 260.

www. kasaysayan1.com

Kabanata 8: Ang Paggawad ng Kasarinlan hanggang sa Panahon ng Rebolusyon ng Edsa, 1946-1986
           
Sanggunian
Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp.443- 592.

Kabanata 7: Mula sa Pagsasarili Hanggang sa Panahon ng Rebolusyon ng Edsa, 1946-1986 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 269- 327.


Kabanata 9: Ang Pilipinas sa Kasalukuyan: Kontemporaryong Filipinas, 1986 hanggang sa Kasalukuyan


Kabanata 8: Kontemporaryong Filipinas: 1986 Hanggang Kasalukuyan sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 331-346.

Aralin 10: Hamon at Tunguhin ng Bayan nina Atoy M. Navarro ar Edgar B. Rosero sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 187-209.

Symbols of National Identification ni Judith B. Barroquillo sa Historical Bulletin Vol. 31, 1995-Vol. 32, 1996, pp. 62-72.

Unburdening Philippine Society of Colonialism ni Prospero Covar sa 251-256.

PAGLALAGOM


"Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan."- Jose P. Rizal


Mga Paalala:

1.)    Index card at larawang may sukat na 1x1, isulat ang mga sumusunod:
Pangalan
Edad
Tirahan at Numero
Kurso
Inaasahan sa Klase
2.)    Panatilihin  ang katahimikan at paggalang sa propesor, kapuwa mag-aaral sa loob ng klase.
3.)    Hindi pinahihintulutang magtext. Panatilihing nasa silent mode ang mga cellphone, kung ang tawag ay mahalaga (emergency) humingi ng pahintulot upang lumabas.
4.)    Hindi pinahihintulutang magbuklat ng aklat at gumawa ng mga aktibidad na walang kinalaman sa klase.
5.)    Bawal ang pagkain sa loob ng klase.
6.)    Minumungkahing kumpletuhin ang lahat ng kahingian sa klase tulad ng mga maiiksing pagsuusulit, takdang aralin, at mga proyekto. Ito’y makakatulong sa pagpapataas ng inyong mga marka.

Midterm  Exams
Short Quizzes (50%)
Assignment (20%)
Activity Paper (20%)
Recitation  (10%)
CS TOTAL

Class Standing (60%)
Midterm Exams (40%)
Midterms Total
MIDTERMS TRAMSMUTED
Absences
100
50.00
20.00
20.00
10.00
100.00

60.00
40.00
100
100.00

70
31.67
17.00
15.00
12.00
75.67

45.40
28.00
73
84.00
2
                                                            
Midterm  Exams
Final Exams
Short Quizzes (50%)
Assignment (20%)
Activity/Participation (20%)
Recitation Ave (10%)
TOTAL CLASS STANDING
Class Standing (50%)
Midterm Exams 20%
Final Exams 30%
Finals Total
FINAL TRANSMUTED
100
100
50.00
20.00
20.00
10.00
100.00
50.00
20.00
30.00
100.00
100
70
60
29.33
11.33
16.50
7.00
64.17
32.08
14.00
18.00
64
77

No comments: