About Me

My photo
Olongapo City/ Subic/ Quezon City/Alabang, Central Luzon/ NCR, Philippines
I am a BA/ MA History graduate from the University of the Philippines, Diliman. Presently enrolled at San Beda Alabang-School of Law. I was a full-time faculty from Miriam College High school and currently a professor of History at San Beda Alabang. Advocate for the environment and co-convener of Share The Road Movement in Metro Manila. I am an optimist, I believe in the goodness of every person and of every thing. Very passionate, sensitive but strong willed. Love the color pink in all shades. Love to write, to paint, to take pictures, to laugh and most of all I love to love! Cest' La Vie!

Saturday, May 18, 2013

Cuando Pienso En Ti
Pienso en ti
Tu eres en mi corazon para siempre
Los pensamientos de ustedes me consumen
Lo imposible se hace posible
Lo insoportable se hace soportable
El débil se vuelve fuerte
La difícil se vuelve fácil
La oscuridad se convierte en brillante
La solitaria tenía una que alguien
Porque en mi corazón tú estás conmigo

escrito por Vmmc

Wednesday, May 15, 2013

Mapanuring papel para sa artikulong: Time, History and The Social Sciences: Braudel


                Ang diskusyon tungkol sa paggamit ng panahon ang isa sa mga pinakama-argumentong paksa ayon kay Fernan Braudel. Pinagdidiskusyonan ang gamit nito hindi lamang ng mga dalubhasa at mag-aaral ng kasaysayan kung hindi pati na rin ng mga nabibilang sa larangan ng Agham Panlipunan.
            Batay sa artikulo, kadalasan naiisang-tabi ang kahalagahan ng mahabang panahon at naitutuon ang pansin sa mga maliliit na pangyayari kung saan higit na kapansin-pansin ang aksyon ng mga kaganapan. Subalit batay sa artikulo na sinasang-ayunan din naman ng mananalaysay mahalaga ang pag-uugnay sa mga maliit na pangyayari mula sa nakalipas upang mas mauunawaan ang kalikasan ng buong kaganapan.
           Noong ika-19 na dantaon nagkaroon ng unti-unti bagaman hindi lubusang pagtiwalag mula sa tradisyonal na historiograpiya. Nakabatay dati-rati sa kronolohiya ng mga panahon ang pagsususulat ng kasaysayan. Subalit nagkaroon ng pagtuon sa mga bagong sentro ng pagsusulat tulad ng na kantitatibong pananaliksik (quantitative research) at pagpapahalaga sa mga istruktura na kabahagi realidad na maaring nanatili o maari rin namang unti-unting naagnas.  
            Kaalinsabay sa pag-aaral ng mga istruktura mahalaga rin ang pagsasagawa ng mga reskonstrukyson Nangangahulugan ito ng malalalimang pagsisiyasat na maaring magpa-simple o kaya naman ay mas lalung magpa-kumplika sa tunay na kalikasan ng mga pangyayari.
            Bukod sa mga diskusyon sa mahaba at maiksing panahon sa kasaysayn, binigyang diskusyon din ni Braudel ang mga umuusbong na methodolohiya sa pagsasalikik sa agham panlipunan tulad ng komunikasyon at matematika. Binigyang diskusyon din niya ang unconscious history na kung saan hindi namamalayan ng tao na kabahagi siya sa pagbuo ng kasaysayan. Mga modelo na nangangahulugang hipotesis at mga sistemang eksplanatoryo na binubuo ng mga pantayan at panksyon gayundin ang panlipunang matematika (social mathematics) na binubuo ng mga pinag-lupon na mga konsepto ng impormasyon, matematika at kalitatibong matematika. Bukod sa mga ito, binigyang talakay din ni Braudel ang kaibahan ng paggamit ng panahon sa kasaysayan at sosyolohiya na bibigyang depenisyon sa mga konspeto sa ibabang bahagi.
            Matapos basahin ang artikulo hindi maitatanggi ang kahalagahan ng panahon sa pag-unawa ng paksa na ating inaaral. Mapapatunayan dito, na hindi maaring baliwalain ang pagpapahalaga sa konteksto ng panahon kahit na kadalasan ay nililimitihan tayo nito. Sapagkat kapag lubusan itong naunawaan, mas maiintindihan ang paksa na inaaral at makatutulong ito upang maiwasan ang mga pag-kiling at maunawaan na ang mga kaganapan sa nakalipas ay maaring pag-aralan subalit hindi maaring husgahan dahil maraming salik ang magkakaiba na hindi maaring ihambing sa kasalukuyang panahon.
MGA KONSPEPTO:
1.PANAHON (TIME)- Binubuo nito hindi lamang ang sustansya ng nakalipas, kinapapalooban din ito ng mga hibla ng buhay panlipunan ng kasalukuyan.
2. MAIKSING PANAHON SA KASAYSAYAN- Panahon batay sa pagkakaunawa ng isang indibidwal , panahon sa pang-araw-araw na buhay, mga panaginip, at mga superpisyal na kamalayan ng nakalipas. Panahon batay sa pagkakaunawa ng mga manunulat sa pahayagan o talaarawan.
3. KASAYSAYAN SA LOOB NG MAHABANG PANAHON- pagtingin sa kasaysayan hindi lamang batay sa mga pangyayari, ginagamitan ito ng pagtanaw hanggang sa ilang daang taon ang nakalipas upang mapag-aralan ang mga institusyon, relihiyon at sibilisasyon.
4. PANAHON PARA SA MGA HISTORYADOR- ang panahon ay ang umpisa at katapusan ng bawat bagay, ang panahon na parehong matematikal at malikhain, isang katangi-tanging nosyon, isang puwersa na nasa labas ng sangkatauhan na kumokontrol na dinadala ang ating mga mga personal na alaala, panahon ng mundo na walang sinuman ang hinihintay.
5. PANAHON PARA SA MGA SOSYOLOHIYA- Ang panlipunang panahon (social time) ay pawing iisang dimension ng kahit anung panlipunang reyalidad na inoobserbahan o pinag-aaralan.
             

Tuesday, May 14, 2013

Syllabus of Ms. CruzKasaysayan ng Pilipinas
Akademikong Taon,  2013-2014

Inihanda ni:
Bb. Valerie May M. Cruz
MA/BA Kasaysayan UP, Diliman
San Beda College, Alabang
School of LawKabanata 1: Pag-aaral ng Kasaysayan: Isang Introduksyon
  • Kahulugan ng Kasaysayan
  • Kasaysayan ng Kasaysayan
  • Kaparaanan ng Kasaysayan
  • Kasayasayan bilang Humanidades at Panitikan Bilang Kasaysayan

Sanggunian:

History and Culture, Language and Literature: Selected Essays of Teodoro A. Agoncillo edited by Dr. Bernardita Reyes Churchill.

Philippine History and Institutions In the General Education Program ni Teodoro A. Agoncillo.

Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino: Kalikasan, Kaparaanan at Pagsasakasaysayan ni A.M. Navarro sa Philippine Social Sciences Review Volume 55 Nos. 1-4 January –December 1998, 103-146.


Kabanata 2: Mga Pag-aaral Hinggil sa Pinagmulan ng Pilipinas
·        Ang mga Austronesiano- Paglilinaw ng Konsepto
·        Ang Hypotesis ni Peter Bellwood- Out of Taiwan Hypothesis o OOT
·        Ang Nusantao Maritime Communication Network o NMTCN ni Wilhelm Solheim

Sanggunian:

ARALIN 1 Pagsibol ng Lahing Pilipino at Kapaligiran ni Jaime B. Veneracion at Ma. Luisa L. Bolinao sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 1-14.


Bellwood and Solheim: Models of Neolithic Movements of People in Southeast Asia and the Pacific ni Catherine T. Flessen
Sangguniang elektroniko:Kabanata 3: Ang Pilipinas Bago Ang Panahon ng Kolonisasyon
·        Ang Kultura at Paraan ng Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino
·        Ang Pagdating at ang Paglaganap ng Islam
·        Ang Ugnayan sa Pagitan ng mga Sinaunang Pilipino at Iba’t-ibang Grupo ng tao sa Asya Bago ang Pagdating ng mga Espanyol

Sanggunian:

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 21-68.

Aralin 3: Ang Paglilinang ng Kabihasnan at Bayan nina Fe B. Mangahas, Ma. Bernadette G.L. Abrera at Carlos P. Tatel sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 32-59.

Aralin  4: Pagbubuo ng Kalinangan at Kamalayang Bayan nina Regulus P. Tantoco, Ma. Bernadette G.L. Abrera at Dante L. Ambrosio sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 59-88.

Aralin 5: Ang Bayan Hanggang Pagkabuo ng Sultanato nina Noel V. Teodoro at Mary Jane B. Rodriguez sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 88-113.

Class Structure in the UnHispanized Philippines ni William Henry Scott sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 59-73.

Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkatao ng Pilipino ni Prospero R. Covar sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 75-87.

Ang Bayani ay Bituin sa Langit ni Dante L. Ambrosio  sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 165-171.

Mula sa internet: www. kasaysayan1.com

Kabanata 4: Pagdating ng mga Espanyol
·        Pamamahala ng Espanya sa Pilipinas
·        Ang Ekonomiya ng Pilipinas sa Ilalim ng Pamumuno ng Espanya
·        Pagbabago ng Lipunan

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 69-103.

Aralin 6: Pagbabagong-Anyo ng Bayan nina Ferdinand C. Llanes at Felice Noelle Rodriguez sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 113-128.

Kabanata3: Pamayanang Filipino sa Panahon ng mga Mananakop na Espanyol, 1565-1745 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 55-83.

Kabanata 4: Pagbubuo ng Pambansang Lipunang Filipino, 1745-1892 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M., Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 85-143

Mula sa internet: www. kasaysayan1.com
                              http://www.gov.ph/kalayaan/


Kabanata 5: Ang Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino
·        Ang Pagsiklab ng Rebolusyon
·        Ang Paghingi ng Reporma
·        Ang Katipunan
·        Transisyon Buhat sa Kolonyalismong Espanyol Tungo sa Panahon ng mga Amerikano( Ang Republika ng Malolos at Ang Pagsisimula ng Imperiyalismo ng Amerika)

Mga Sanggunian:

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 132-240.

Constantino, Renato. The Philippines: A Past Revisited Vol.1. Renato Constantion: Quezon City, 1975, 150-173.

Mojares, Resil B. Brains of the Nation. Pedro Paterno, T.H. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes and the Production of Modern Knowledge. Ateneo de Manila University Press: Quezon City, 2006, pp 381-505.

Hermeneutika ng Pakikipagtunggali: Ang Pagpapakahulugan sa Diskurso ng Pakikibakang Panlipunan ni Francis A. Gealogo sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R  Santillan at M.B.P. Conde (Mga Patnugot), 121-147.

Kabanata 5: Ang Himagsikang Filipino at ang Pagkabuo ng Bansang Filipino 1892- 1902 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 143-189.

Aralin 7: Pakikibaka ng Bayan ni Ferdinand C. Llanes ar Rhina Boncocan sa Kabanata 6: Ang Pagbubuklod ng Bansa Laban sa Imperyalismo,  1902-1945 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 128-153.

Aralin 8: Pagtindig ng Haring Bayan sa Himagsikan nina Jaime B. Veneracion at Vicente C. Villan sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 153-164.

The Contradictions Behind the Revolution of 1896 ni Alice C. Guillermo sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 151-157.Kabanata 6: Ang Pilipinas sa Ilalim ng Estados Unidos: Mga Pagbabago sa Lipunan, Ekonomiya at Pulitika

Mga Sanggunian:

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 255-371.

Mojares, Resil B. Brains of the Nation. Pedro Paterno, T.H. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes and the Production of Modern Knowledge. Ateneo de Manila University Press: Quezon City, 2006, pp 381-397.

The Democratic Movement in the Philippines ni Vicent G. Lava sa Historical Bulletin Vol. 31, 1995-Vol. 32, 1996, pp. 125-151.

Kabanata 6: Ang Pagbubuklod ng Bansa Laban sa Imperyalismo,  1902-1945 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 189- 260.

Aralin 9: Pagpapatuloy ng Diwa ng Bayan nina Dante L. Ambrosio at Faina C. Abaya-Ulindang sa Kasaysayang Bayan Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino, (ADHIKA ng Pilipinas National Historical Institute, 2005), 164- 187.

Pantikan at Kasaysayan Noong Dekada 30 ni Noel V. Teodoro sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 215-231.

The Miseducation of the Filipino ni Renato Constantino sa Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piliping Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan nina N.M.R. Santillan at M.B.P Conde (mga patnugot), 231-248.

www. kasaysayan1.comKabanata 7: Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pangdaigdig at ang Pagdating ng mga Hapon

Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp. 399-439.

Kabanata 6: Ang Pagbubuklod ng Bansa Laban sa Imperyalismo,  1902-1945 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 189- 260.

www. kasaysayan1.com

Kabanata 8: Ang Paggawad ng Kasarinlan hanggang sa Panahon ng Rebolusyon ng Edsa, 1946-1986
           
Sanggunian
Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People 8th Ed. Garotech Publishing: Quezon City, 1990, pp.443- 592.

Kabanata 7: Mula sa Pagsasarili Hanggang sa Panahon ng Rebolusyon ng Edsa, 1946-1986 sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 269- 327.


Kabanata 9: Ang Pilipinas sa Kasalukuyan: Kontemporaryong Filipinas, 1986 hanggang sa Kasalukuyan


Kabanata 8: Kontemporaryong Filipinas: 1986 Hanggang Kasalukuyan sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 331-346.

Aralin 10: Hamon at Tunguhin ng Bayan nina Atoy M. Navarro ar Edgar B. Rosero sa Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino nina Gripaldo, Eden M, Boquiren Rowena R., et. al, (Sentro ng Wikang Filipino-Diliman Unibersidad ng Pilipinas, 2009), 187-209.

Symbols of National Identification ni Judith B. Barroquillo sa Historical Bulletin Vol. 31, 1995-Vol. 32, 1996, pp. 62-72.

Unburdening Philippine Society of Colonialism ni Prospero Covar sa 251-256.

PAGLALAGOM


"Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan."- Jose P. Rizal


Mga Paalala:

1.)    Index card at larawang may sukat na 1x1, isulat ang mga sumusunod:
Pangalan
Edad
Tirahan at Numero
Kurso
Inaasahan sa Klase
2.)    Panatilihin  ang katahimikan at paggalang sa propesor, kapuwa mag-aaral sa loob ng klase.
3.)    Hindi pinahihintulutang magtext. Panatilihing nasa silent mode ang mga cellphone, kung ang tawag ay mahalaga (emergency) humingi ng pahintulot upang lumabas.
4.)    Hindi pinahihintulutang magbuklat ng aklat at gumawa ng mga aktibidad na walang kinalaman sa klase.
5.)    Bawal ang pagkain sa loob ng klase.
6.)    Minumungkahing kumpletuhin ang lahat ng kahingian sa klase tulad ng mga maiiksing pagsuusulit, takdang aralin, at mga proyekto. Ito’y makakatulong sa pagpapataas ng inyong mga marka.

Midterm  Exams
Short Quizzes (50%)
Assignment (20%)
Activity Paper (20%)
Recitation  (10%)
CS TOTAL

Class Standing (60%)
Midterm Exams (40%)
Midterms Total
MIDTERMS TRAMSMUTED
Absences
100
50.00
20.00
20.00
10.00
100.00

60.00
40.00
100
100.00

70
31.67
17.00
15.00
12.00
75.67

45.40
28.00
73
84.00
2
                                                            
Midterm  Exams
Final Exams
Short Quizzes (50%)
Assignment (20%)
Activity/Participation (20%)
Recitation Ave (10%)
TOTAL CLASS STANDING
Class Standing (50%)
Midterm Exams 20%
Final Exams 30%
Finals Total
FINAL TRANSMUTED
100
100
50.00
20.00
20.00
10.00
100.00
50.00
20.00
30.00
100.00
100
70
60
29.33
11.33
16.50
7.00
64.17
32.08
14.00
18.00
64
77

Sunday, May 05, 2013

Rainbow


THERE IS ONE PLACE THAT I ALWAYS DREAM OF
BEYOND THE BLUE SKIES, BENEATH THE CLOUDS THAT ARE SO SOFT
I ALWAYS WONDER WHAT THIS PLACE IS MADE OF
THE RAINBOW IN THE SKY IS WHAT I ALWAYS THINK OF

DIFFERENt COLORS THAT ARE PAINTED IN THE SKY
THAT ALWAYS MAKE ME SAY, I WISH I COULD FLY
IT MAKES MY SORROWS AND FRUSTRATIONS GO AWAY
AND GIVES ME A NEW MEANINGFUL AND COLORFUL DAY


image is from: 
http://destinationtravels999.blogspot.com/2012/03/amazing-rainbow-hd-wallpapers-light.html


IT SPARKLES AND SHINE UNDER THE BRIGHT YELLOW SUNSHINE
AGAINST THE SUN THAT FLOATS LIKE A YELLOW LIME
EVERY MOMENT WILL BE TREASURED  FORGETTING ALL ABOUT TIME
SOMETHING THAT I CAN’T OWN BUT I WISH COULD BE MINE 

SO NOW EVERY TIME I GET SO DRAINED
IN EACH TEAR DROP AND IN EVERY PAIN
HOPE STILL PEAKS IN SMALL GRAINS
A RAINBOW ALWAYS COMES AFTER THE RAINBy: Vmmc

Set A DreamBUILD A DREAM FOR YOU AND ME
REACH FOR THE STARS NO MATTER HOW FAR

SHARE A DREAM AND LEARN TO FLY
SPREAD YOUR WINGS AND  SOAR HIGH IN THE SKY


UP OBLATION
by the author

TELL A DREAM, SEIZE IT ALL
CLIMB THE PEAK AND BE NOT AFRAID TO FALL

SET A DREAM AND LEARN TO STAND TALL
TO BE CONFIDENT AND TO BE TOUGHEST OF THEM ALL

LEARN TO LIVE AND SHARE YOUR DREAMS
TELL YOUR DREAMS, SING IT LIKE LYRICS WITH HYMN

by: VMMC

If A Friend Were To Be A Flower


If a friend were to be a flower
Certainly in my mind there would be no other
A daisy would hint to me a smile
While waving at me from a thousand mile
It would soothe my sadness and melancholy

It would brighten my day with cheerfulness and glee
Through its intense color of white, pink or yellow
Perhaps it would whisper in my ear a simple hello

Oh dear flower friend I hope you could keep me company

Endow me a beautiful sight like a honey bee
If indeed a friend were to be a flower
Without doubt in my mind it would be you and no other

-Valerie May Cruz

June 23, 2009